سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قهرمان جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی
مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- گروه زمین شناسی
سیدحسین قطمیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- گروه زمین شناسی

چکیده:

ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ فراشبند در ۹۰ کیلومتری غرب شیراز و ۱۱ کیلومتری فیروزاباد قرار دارد این محدوده به وسعت ۲۴۰۰ کیلومتر مربع در عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۳۰ /۲۹درجه خاوری و طول جغرافیایی ۵۲درجه و ۳۰/۵۲ درجه شمالی واقع است محدوده مورد مطالعه از نظر زمین شناسی بخشی از زاگرس چین خورده است که هم راستا با چین خوردگی بزرگ زاگرس کشیده شده است با مطالعات چینه شناسی در ورقه فراشبند می توان ستون نسبتا کاملی از دورانهای مختلف زمین شناسی دراین منطقه مشاهده کرد قدیمی ترین بیرون زدگیها گنبدهای نمکی به سن پرکامبرین – کامبرین هستند که به صورت پنج گنبد رخنموندارند در اجرای طرح اکتشافات ژئوشیمیایی در آن منطقه تعداد ۷۵۱ نمونه ژئوشیمیایی و ۱۵۱ نمونه کانی سنگین برداشت گردید و انالیز و داده پردازی برروی آنها صورت گرفت.