سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه السادات هاشمی نژاد کشکوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه باغبانی، تهران، ایران
مسعود مشهدی اکبر بوجار – .گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
سپیده کلاته جاری – .استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

استخراج فلز از معدن روی و همچنین فرآیند غنیسازی آن، باعث تولید مقدار زیادی از مواد زائد و باطله در این منطقه شده، که منجر به محدودیت رشد گیاهان منطقه میشود. در این تحقیق، به بررسی چهار گونه درختچهی فضای سبز که شامل ارغوان Cercis siliquastrum بید Salix arctica زالزالک Cratageus aronia و خرزهره Neriumindicum میباشد و به مدت ۲ تا ۳ سال در خاک آلوده معدن روی کاشت شده است، پرداختیم. سطح روی در خاک منطقه در حدود ۳/۱ برابر سطح مجاز برای رشد گیاهان بوده است که تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که درختچهها استراتژیهای مختلفی را بر علیه سمیت فلزی بکار میبرند و علائمی از سمیت را نشان نمیدهند. در نتیجه از بین گونههای مورد مطالعه گیاهان Cratageus aronia ،Salix arctica و Nerium indicum قادر به انباشت روی در برگهای خود میباشند. گونه Cercis siliquastrum ز ورود زیادی عنصر روی به اندامهای هوائی خود جلوگیری کرده و با اجتناب از انباشت روی در بافتهای خود، یک مکانیسم مقاومتی نادر را نشان میدهد. گونههای Cratageus aronia ،Salix arctica و Nerium indicum با افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانتی و همچنین افزایش ترشح فیتوچلاتینها باعث عدم تحرک و فعالیت روی آزاد در بافتهای خود شده اند. براساس جرم برگی در دوره رشد سالانه و تجمع روی در اندامهای هوائی این چهار گونهی درختچهای Salix arctica گونه اصلی انباشتگر، بمنظور کاهش خطرات سمیت روی شناسایی شد.