سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر بصیری – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علومزمین، گروه زمین شناسی
بهرام علیزاده – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علومزمین، گروه زمین شناسی، مرکز پ
بهرام حبیب نیا – دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده شهید تندگویان
سیدحسین حسینی – مرکز پژوهش زمین شناسی و زمینشیمی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

میدان نفتی قلعه نار تاقدیسی است که در دامنه جنوبی بزرگ خمش بالارود و در شمال یترین حد فروافتادگی دزفول بین میادین کبود و لب سفید واقع شده است. هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل هیدروکربوری سنگهای منشا احتمالی در این میدان به کمک دادههای پیرولیز راک-ایول است. بدین منظور تعداد ۵۳ نمونه خرده سنگ حاصل از حفاری مربوط به سازندهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.استفاده ازنمودار تغییرات OIدرمقابلOI جهت تعیین نوع کروژن نشان میدهد که این نمونه ها دارای مخلوطی از انواع کروژنهای II وIII میباشند. نمودار تغییرات HIدر مقابل TMAX نیز موید این مطلب میباشد. استفاده از نمودار S1+S2 در مقابل TOC نشان میدهد که در بین سازندهای مورد بررسی پابده بالایی و شهبازان دارای پتانسیل هیدروکربوری متوسط تا خوب هستند و با توجه به این که این دو سازند در پنجره نفتی قرار گرفته اند، موثرترین سنگهای منشا برای مخزن آسماری میدان نفتی قلعه نار معرفی میگردند.