سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیروس قنبری – استادیار جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

نظر به اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از مسائل مهم دنیای کنونی به شمار میآید و از آنجا که تولید محصول و قابلیتهای کشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات اقلیمی و محیطی آن بستگی دارد، مطالعه ی سازه های جوی و محیطی مؤثر بر کشاورزی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان بستری مطمئن و غیر قابل انکار برای گسترش کشاورزی دقیق به شمار می آید. از محصولات مهم استان اصفهان، انار میباشد و به همین منظور در این پژوهش به پهنه بندی آگروکلیمای کاشت انار به لحاظ شرایط دمایی در استان اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور داد ههای مورد نیاز( حداقل دمای ماه ژانویه، فوریه و دسامبر، حداکثر دمای ماه ژوئیه و ارتفاع ایستگاهها) طی دوره ۱۸ ساله ۱۹۹۰-۲۰۰۸ از سایت هواشناسی استان اصفهان برای کلیه ایستگا ههای سینوپتیک و کلیماتولوژی (تعداد ۲۵ ایستگاه) اخذ و سپس با استفاده از نرم افزارGIS با توجه به عناصر اقلیمی مورد نیاز درخت انار، با روشKriging نقش ههای مورد نیاز ترسیم و سپس با استفاده از روشOverley نقشه مناطق مستعد کاشت انار، ترسیم گردیدند. نتایج حاکی از آن بود که نواحی غربی، شرقی و محدود ههای اردستان و کاشان، دارای شرایط نامساعد جهت کشت انار و تنها محدوده مرکزی استان، دارای شرایط مساعد جهت کشت انار برخوردار میباشند