سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

نظر به اینکه تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر یکی از مسائل مهم دنیای کنونی به شمار می آید و از آنجا که تولید محصول و قابلیت های کشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات اقلیمی و محیطی آن بستگی دارد، مطالعه ی سازه های جوّی و محیطی مؤثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان بستری مطمئن و غیر قابل انکار برای گسترش کشاورزی دقیق به شمار می آید. از محصولات مهم استان اصفهان، انار می باشد و به همین منظور در این پژوهش به پهنه بندی آگروکلیمای کاشت انار به لحاظ شرایط دمایی در استان اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور داده های مورد نیاز( حداقل دما ی ماه ژانویه، فوریه و دسامبر، حداکثر دمای ماه ژوئیه و ارتفاع ایستگاه ها) طی دوره ۱۸ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۸) از سایت هواشناسی استان اصفهان برای کلیه ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی (تعداد ۲۵ ایستگاه) اخذ و سپس با استفاده از نرم افزار GIS با توجه به عناصر اقلیمی مورد نیاز درخت انار، با روش Kriging نقشه های مورد نیاز ترسیم و سپس با استفاده از روش Overlay نقشه مناطق مستعد کاشت انار، ترسیم گردیدند. نتایج حاکی از آن بود که نواحی غربی، شرقی و محدوده های اردستان و کاشان، دارای شرایط نامساعد جهت کشت انار و تنها محدوده مرکزی استان، دارای شرایط مساعد جهت کشت انار می باشند.