سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسانه امینیان – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به دلیل کاهش شدیدمنابع سوخت فسیلی از یک طرف و افزایش مصرف سوخت ناشی از افزایش جمعیت از طرف دیگر بشر نیازمند استفاده از منابع جدید انرژی است دراین بین انرژی زیست توده جایگزین مناسبی برای حداقل بخشی از مصرف سوخت های فسیلی و تعدیل انتشار دی اکسید کربن توسط سازمان های دخیل در سیاست های جهانی انرژی معرفی شده است درایران نیز اهمیت انژیهای تجدید پذیر با توجه به برنامه های جاری دولت در خصوص طرح هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی بیش از پیش آشکار شده است. بنابراین شایسته است ابتدا مطالعات جامعی برروی میزان بالقوه انرژی های تجدید شونده از جمله زیست توده قابل حصول به عنوان یکی از منابع انرژی تجدید پذیر صورت پذیرد از این رو در پژوهش به ارزیابی پتانسیل زیست توده استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستانها در بخش های کشاورزی دام و طیور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه ایناستان با میانگین تولید سالیانه ۳۶۹۶/۸ هزار تن زیست توده بخش زراعی امکان تولید ۴۲/۳ Pj انرژی را دارد همچنین با استحصال پسماند بخش دام و طیور نیز می توان تقریبا معادل ۵Pj انرژی تامین نمود.