سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی نیرومند اسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
روزبه دبیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بتول حیدری – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

بررسی وارزیابی رفتار روانگرایی سدهای خاکی یکی ازمهمترین موضوعات قابل طرح دردانش زمین شناسی مهندسی می باشد باتوجه به قرارگیری ایران درمناطق لرزه خیز جهان و رویکرد عمومی به احداث سدهای خاکی درکشور این موضوع درایران جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است دراین تحقیق پتانسیل روانگرایی لایه های ماسه ای سدستارخان با بهره گیری ازشیوه ارزیابی پتانسیل روانگرایی و براساس دو روش آزمایش نفوذاستاندارد Spt و سرعت موج برشی VS مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازمقایسه شاخص روانگرایی سیمانه و بدون سیمانه گمانه های ایجاد شده براساس آزمایشات نفوذاستاندارد SPTو سرعت موج برشی vS و نتایج شاخص روانگراییPl بدست امده که درگستره مورد مطالعه نشان داد سدستارخان از نظر روانگرایی دررده نیمه روانگرا تا غیرروانگرا قرارگرفته است.