سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کنگی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
رقیه قائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

امروزه با توسعه مناطق شهری و ساخت سازههای مختلف، آنالیز دینامیکی مقاومسازی در برابر زمینلرزه ضروری است. پارامتر مهم درآنالیز چنین سازههایی، تعیین مدول برشی خاک میباشد. در دهه اخیر بااستاندارد شدن آزمایشSPTو تحقیقات گستردهای که بر روی نتایج آن توسط محققین از جملهSeed انجام شده این آزمایش از مقبولیت بیشتری برخوردار است. شهرگناوه درساحل خلیج فارس روی نهشتههای ماسهای قرارگرفته است. بالا بودن سطح آب زیرزمینی در محدوده شهر این احتمال را بوجود میآورد که درصورت رویداد زمینلرزهای نیرومند، بخشهایی از آبرفت – های شهر، روانگرا شده و بصورت جوشش ماسه سبب نشست سطح زمین میگردد. بدون شک نشست زمین، تخریب ساختمانها و سازههای مهندسی را به همراه دارد. ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشتههای ماسهای شهرگناوه با استفاده از روش آزمایش مقاومت نفوذ استانداردSPT)هدف عمده این تحقیق بوده است. بدین منظور از نرمافزارLiquefypro4 که براساس مدل سید –ادریس ( ۱و ۲) طراحی شده، استفاده گردیده است.در این راستا، پهنهبندی مقدماتی استعداد روانگرایی نهشتههای کواترنری با استفاده از ۲۱ گمانهو بیش از ۴۵ تستSPT در امتداد کانال انحرافی رودخانه درهگپ در شمال گناوه انجام شده است. با فرضحداکثر شتاب افقی زلزله۰٫۲۱g) در سطح زمین و اشباع بودن خاک، استعداد روانگرایی رسوبات منطقهدر اعماق مختلف تعیین گردیده است. نقشههای تهیه شده نشان میدهند که حد فاصل پل اصلی شهر تا پل کمربندی در ناحیه کم خطر قرار گرفته و منطقه خورگناوه در معرض خطر زیاد است. این امر ناشی از حضور عدسیهای ماسهای با عدد نفوذ استاندارد پایین میباشد که میبایست اقدامات اصلاحی شبکه زهکشی و مقاومسازی پی سازهها انجام شود