سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده محدثه احسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رضا تمرتاش – عضوهیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا طاطیان – دکتری علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مائده یوسفیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

کربن عمده ترین عنصر گازهای گلخانه ای محسوب می شود که ترسیب آن توسط فرایند فتوسنتز و از طریق زیتوده گیاهی ساده ترین و ارزانترین راهکار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه قابلیت ذخیره کربن در یک گونه چند ساله بوته ای درمنه Artemisia tschermieriana و یکساله علفی جو Hordeum vulgar پرداخته است دراین پژوهش ابتدا منطقه مورد مطالعه شناسایی گردیده و پس از آن گونه های مورد مطالعه تعیین گردید اندامهای هوایی و زیرزمینی گونه پس ازجداسازی به آزمایشگاه منتقل و میزان کربن آلی آنها اندازه گیری شد نتایج آنالیز واریانس ذخیره کربن دراندامهای برگ ساقه و ریشه دو گونه مورد بررسی نشان میدهد که درگونه درمنه بین ذخیره کربن و اندامهای مختلف در سطح ۱% و در گونه جو در سطح ۵% رابطه معنیداری وجود دارد.