سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده صفیه هاشمیان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
احمد لندی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حجتی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

گسترش روزافزون فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و شهری مشکلات و معضلات زیست محیطی زیادی ایجاد مینماید که علت عمده آنها حضور عناصر سنگین در خاک است که از جمله مهمترین آنها کادمیوم و سرب می باشد . دانستن توانایی خاکها در جذب عناصر سنگین به علت تأثیرات مهم و کلیدی در مسائل زیست محیطی از جمله پیش بینی خطر ناشی از ورود عناصر فلزی به خاک، اصلاح خاکهای آلوده و مدیریت پسابها ضروری می باشد( ۷). در تحقیق حاضر اثر سه نوع بافت خاک در جذب دو عنصر کادمیوم و سرب مورد بررسی قرار گرفت. برخی از خصوص یات ش یمیایی خاکها نظ یpH در عصاره یک به دو و تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه ها با استفاده از روش استات آمونیوم و نوع کانی ها به روش پراش پرتو ایکس انجام گرفت. درصد جذب عناصر سنگین توسط خاک از نسبت جذب نها یی به غلظت اولیه محاسبه گرد ی د. برا ی انجام آزمایشات جذب از محلولهای کلرور کادمیوم و کلرور سرب باpH اولی ه ۵ استفاده شد ا ی ن محلول ها در غلظت ها ی ۵۰ و۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر به ۵/. گرم خاک اضافه گردید و پس از ۲۴ ساعت انکوباتور و ش یک با استفاده از کاغذ صاف ی واتمن ۴۲ صاف گردید و مقدار جذب با استفاده از دستگاه جذب اتمیک بدست آمد . نتا یج نشان داد که با افزا یش غلظت محلول میزان جذب افزایش یافت اما شیب افزایش نزولی است که بیانگر پر شدن مکان ها ی جذب توسط عنصر موردنظر و کاهش درصد جذب میباشد. همچنین میزان جذب عنصر سرب بیش از کادمیوم میباشد