سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه پیام

چکیده:

دراین تحقیق برای ارزیابی پتانسیل اقلیمی کشت سیب زیمین از ۱۰ سال آمار داده های حداقل و حداکثر دمای روزانه و آمار ماهانه دما و دیگر پارامترهای اقلیمی لازم ایستگاه هواشناسی دهلران استفاده شده است بررسی صحت و همگنی دادهها با ازمون ناپارامتری Run test انجام شده و همگنی داده ها در سطح ۰٫۰۵ معنی دار می باشد تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزارهای اماری EXCEL,SPSS انجام شده است برای تحلیل داده های روزانه و تعیین تقویم اقلیمی کشت و تاریخ تکمیل هرکدام ازمراحل فنولوژی محصول از شاخص ضریب حرارتی سیستم فعال واحد های گرمایی یا GDD استفاده شده است برای تعیین مدت زمان هرکدام از مراحل فنولوژی از رابطه تعیین مراحل فنولوژی استفاده گردیده است اقلیم منطقه طبق نمودار امبروترمیک دارای زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک می باشد با توجه به استانه های دمایی مراحل فنولوژیکی گیاه سیب زمینی و طول فصل رویش رقم دیرس و شرایط دمای ماهانه تاریخ کاشت سیب زمینی در اذرماه و برداشت آن در اردیبهشت ماه می باشد.