سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد کرمان
امیر جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد کرمان
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

با توجه به موقعیت و شرایط دشت زرند از نظر صنعتی و کشاورزی در استان کرمان ، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت برای توصعه ، مدیریت ، و تصمیمات کاربری اراضی و جلوگیری از الودگی ابهای زیرزمینی بسیار مفید است . در این پژوهش آسیب پذیری آبخوان دشت زرند در برابر آلودگی به کمک مدل در استیک در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفت . در این روش هفت عامل هیدرو ژئولوژیک موثر بر آبهای زیر زمینی ترکیب شده اند که این هفت عامل عبارتند از : تغزیه آبخوان ، سطح آب ، محیط آبخوان ، محیط خاک ، توپوگرافی ، منطقه غیر اشباع ، هدایت هیدرولیکی ، نقشه های پهنه بندی بر گرفته از نتایج به دست آمده دو پهنه عمده آسیب پذیری بدون خطر آلودگی (۷۹<) که ۹۲% منطقه را شامل می شود و آسیب پذیری خیلی کم (۹۹-۷۹) که بیش از ۷% دشت را شامل می شود و قسمت بسیار کمی از منطقه مورد مطالعه (۱%) دارای شاخص آسیب پذیری کم میباشد . در نهایت با تحلیل حساسیت به دو روش حذف پارامتر و تک پارامتری میزان تاثیر گذاری هر یک از پارامترها در آلوده سازی آبخوان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج هر دو تحلیل نشان میدهد مهمترین پارامترها در آلوده سازی آبخوان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج هر دو تحلیل نشان می دهد مهمترین پارامتر تاثیر گذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زرند جنس منطقه غیر اشباع میباشد.