سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی
امیرحسین الهامی راد –
محمدحسین حدادخداپرست – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین استیری –

چکیده:

سبوس برنج یکی از مهمترین فراورده های جانبی تولید برنج می باشد پلی فنلهای موجود درعصاره سبوس برنج گروهی از انتی اکسیدانهای طبیعی هستند که از مهمترین آنها اریزانول می باشد که فعالیت آنتی اکسیدانی نسبت به آلفاتوکوفرول درممانعت از اکسیداسیون ۶ برابر است تجزیه و تحلیل آماری برپایه طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین ها با ازمون دانکن درسطح احتمال ۰۱ / ۰ ( p<0.01 با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد و آزمونهای ۳ بار تکرار گردید دراین پژوهش استخراج عصاره آنتیا کسیدانی سبوس برنج توسط حلال متانول انجام گرفت و مقاومت حرارتی آنتی اکسیدان سبوس برنج درمقایسه با آنتی اکسیدان BHT توسط روش رنسیمت در دمای ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۴۰ درجه مورد مطالعه قرارگرفت اندازه گیری اندیس پراکسید به روش تیوسولفات طی عملیات حرارتی در ۱۸۰ درجه انجام گرفت بیشترین میزان pf20 عصاره سبوس برنج و BHT به ترتیب ۲/۱۶ و ۱/۲۸ و خصوصیات حملی آن ۰/۵۶۳ و ۰/۵۳۱ بود و روند تغییرات عدد پراکسید درنمونه ها خطی گزارش گردید.