سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله عزیزپور – مهندسی مشاور پاراب فارس
حمید مهرنهاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه سدها از سازههای آبی مهمی به شمار میآیند که در همه نواحی جهان برای مدیریت آبهای سطحی احداث میشوند. این نوع سازهها در ارتباط تنگاتنگ با شرایط زمینشناسی ساختگاه خود هستند. لذا باید تمامی خطرهای موجود در محدوده سد و مخزن بررسی شده و تا حد امکان رفع و یا تقلیل یابند. زمین لغزش یکی از مهمترین این خطرها میباشد. می توان به طور خاص به ارزیابی پایداری زمینلغزشها بعد از آبگیری مخزن و امکانسنجی فعالیت مجدد آنها با توجهی ویژه به زمینشناسی زمینلغزشها و دامنهها اشاره کرد. در این مقاله وضعیت پایداری و پایدارسازی دامنهی تکیهگاههای سد مخزنی باهوش مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی جهت طبقهبندی مهندسی و تعیین ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ انجام گردید. سپس با توجه به ویژگیهای ژئوتکنیکی ساختگاه سد به دو واحد زمینشناسی مهندسی تفکیک و پارامترهای تودهسنگ در هر واحد مشخص گردید. با توجه به ویژگیهای تودهسنگ و فرض محیط شبه پیوسته، تحلیل پایداری در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از نرمافزار Slide انجام شد. نرم افزار Slide یک برنامه دو بعدی جهت تعیین ضریب ایمنی شیروانی و یا احتمال شکست دایرهای یا غیر دایره ای بر اساس روشهای تعادل حدی میباشد. نرمافزار Slide همچنین دارای یک برنامه تحلیل نشت آب زیرزمینی بر اساس عناصر محدود میباشد. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته مشخص گردید که واحد زمین شناسی مهندسی دو، در تماس با آب مخزن ناپایدار شده و بهترین روش جهت پایدارسازی تغییر در شکل دامنه توسط تغییر در ارتفاع و شیب آن میباشد.