سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش آذرپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
امید علیزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
حمید دهقانزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

دستیابی به عملکرد بالا دانه ذرت با آبیاری بهینه در تابستان ،از جایگاه ویژه ای در برنامه های به زراعی در کشاورزی پایدار برخوردار است . بدین منظور، در تابستان سال ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ارسنجان به اجرا درآمد. در این آزمایش تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت در سه سطح،(S1.S2.S3) به ترتیب تنش خشکی در مرحله رویشی ،زایشی ومرحله پر شدن دانه گیاه ذرت عامل اصلی و سطوح آبیاری در سه سطح( I1.I2.I3 ) به ترتیب ابیاری پس از۱۰۰و۷۰و۴۰میلیمترتبخیرتجمی (ازتشتک کلاس A)عامل فرعی را شامل شد. نتایج نشان داد به طور محسوسی شاخص هایی نظیر: تعداد ردیف در بلال ، تعداد دانه در ردیف ، وزن هزاردانه و عملکرد و غلظت پرولین در مورد هر یک از تیمارها از روند روبه رشدی با اعمال تنش در مرحله رویشی برخوردار بوده است که این مقادیر حاصل شده حاکی از وجود رابطه معنادار بین تنش در مرحله رویشی و تنش در مرحله زایشی می باشد به عبارت دیگر در مرحله پرشدن دانه همزمان با تبخیر۱۰۰میلمتراب ازسطح تشت تبخیرکلاس A(حدود۹تن عملکرد)به مراتب بالاترازمراحل رویشی باتبخیر۰ میلیمتر(حدود ۸ تن عملکرد) می باشد. باید توجه داشت که اعمال تنش در مرحله زایشی با تبخیر ۷۰ میلیمتر(حدود ۷ تن عملکرد) بیشترین اثر را بر روی شاخص عملکرد دارا می باشد. همچنین دو فاکتور تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت و اعمال رژیم های مختلف آبیاری از اثر متقابل معناداری برخوردار نبود.