سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جابر برمکی کردکلایی – شرکت برق صنعتی خزر
مصطفی علی نژاد – شرکت برق منطقه ای مازندران
مجتبی محمدی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران-جنوب ساری

چکیده:

در حال حاضر ،پایداری ولتاژ یکی از مهمترین مسائل روز شبکه های قدرت تبدیل شده است. به منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ در شبکه های قدرت تخمین نسبتاً دقیق شرایط عملکرد سیستم ضروری است .از آنجا که اندازه ولتاژهای شبکه نمی تواند پارامترمناسبی برای تخمین میزان نزدیکی شرایط عملکرد سیستم به حدود پایداری ولتاژباشد.نیاز به یک شاخص پایداری ولتاژ که بتواند شرایط عملکرد سیستم را بطور دقیق و سریع تخمین بزند ،بدیهی به نظر می رسد.این شاخص تابعی است از ولتاژ باس ها و پارامترهای خطوط هر باس شبکه ،همچنین ولتاژ باس ها و پارامتر های خطوط کل شبکه قدرت ، که می تواند شاخص مناسبی برای حاشیه پایداری ولتاژهای سیستم باشد. همانطور که نتایج شبیه سازی نشان می دهد ،این شاخص می تواند بر تعیین ضعیف ترین باس ها،نقطه فروپاشی ولتاژ سیستم را نیز مشخص نماید.از این رو میتوان با محاسبهon-Line این شاخص ،شرایط عملکرد سیستم را مشاهده و در صورت لزوم اقدامات مناسبی برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژ انجام نمود.به منظور بررسی ویژگی های شاخص پایداری ولتاژ و میزان ارتباط آن باناپایداری ولتاژ، در این پروژه شبکه ۱۴ باس استانداردIEEEمورد مطالعه و شبیه سازی با نرم افزار Power System (PSAT Analysis Toolbox قرار گرفته است.