سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام کاکاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه بین الملل
سمیه جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت ان را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تل بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست دخالت مستقیمی دارد. در این راستا با توجه به گستردگی اقلیم گرم و خشک در کشور توجه به طراحی بنا ها و کالبد شهر های اقلیم گرم و خشک که از مصرف کنندگان عمده انرژی به شمار می روند می تواند بخش عمده ای از مصرف و در نتیجه کاهش الودگی های ناشی از مصرف ان ها را تقلیل دهد. پژوهش حاضر بر ان است تا با مطالعه شهر یزد به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای موجود در این اقلیم ایران به ارزیابی پایداری مصرف انرژی با بهره گبری از معیارهای پایدار انرژی در بافت قدیم و جدید شهر یزد بپردازد و به تبع ان به ارائه راهکارهای طراحی کالبد بنا ها و شهرها متناسب با این اقلیم می پردازد تا بتواند نقش چشمگیری در مسایل یلد شده و بحث پایداری مصرف انرژی ایفا نماید. در این پژوهش روش کمی – توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل ارزیابی تحلیلی چند معیاره و با کمک اسناد کتابخانه ای و میدانی برای بررسی مطالب انتخاب شده و امید است که نتایج مطلئبی در کاهش مصرف انرژی های و در نتیجه پایداری مصرف انرژی به همراه داشته باشد.