سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شمس الدینی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگ
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستم مهندسی سنگ (RES) ارائه شده توسط هادسون در برآورد تغییرات حاصل از اجرای سازه های مهندسی در درون توده سنگ، تعیین پارامترهای تأثیر گذار در پروژه های ژئومکانیکی و همچنین در تشخیص پارامترهای کلیدی و اندکنش بین آنها می تواند بعنوان ابزاری کارآمد مورد بهره برداری قرار گیرد. پایداری شیب های اجرا شده در درون توده سنگ ها نیز از جمله مواردی است که با بهره گیری از سیستم مهندسی سنگ بخوبی قابل ارزیابی می باشد. در این مقاله پایداری شیب در دیواره شمالی معدن آهن شماره ۱، گل گهر سیرجان مورد تحقیق قرار گرفته است. در این شیوه ماتریس اندکنش با استفاده از روش کدگذاری کمی پیوسته (CQC) با توجه به عوامل مؤثر بر پایداری شیب دیوار شمالی تعیین گردید. نتایج به دست آمده از به کارگیری روش سیستم مهندسی سنگ نشان می دهد که توده سنگ دیواره شمالی در ک لاس ناپایدار جای می گیرد.