سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس موسوی بهنام – کارشناسی ارشد سازه های دریایی – مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
ناصر سعادتخواه – مدیر پروژه – مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
عقیل حاج مومنی – مدیر مطالعات بخش سواحل – مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر روگذری بر پایداری شیب سمت حوضچه مقطع موج شکن بر اساس مدلسازی فیزیکی دوبعدی موج شکن های طرح توسعه بندر انزلی پرداخته میشود. در این مقاله پس از معرفی جزئیاتی از طرح اولیه مقطع موج شکن بندر انزلی، نتایج آزمایشهای مدلفیزیکی صورت گرفته بر روی آن ارائه شده است. نتایج آزمایشها نشاندهنده عدم پایداری شیب سمت حوضچه تحت تأثیر روگذری در مقطعاولیه موجشکن غربی بود. راهکارهای ارائه شده جهت ایجاد پایداری این بخش از مقطع شامل استفاده از آرمورهایی با تناژ بیشتر و حتی استفادهاز آرمورهای بتنیXbloc در شیب سمت حوضچه و نیز افزایش تراز تاج بود. آزمایشهای صورت گرفته بر روی هر یک از این راهکارها نشان داد که تنها در دو روش استفاده از آرمور بتنی و افزایش تراز تاج پایداری شیب داخلی تامین شده و در حالت استفاده از آرمور سنگی با تناژ بیشتر، لغزش و جابجایی سنگ وجود خواهد داشت. علاوه بر این در این مطالعه، روابط تجربی موجود در مراجع مختلف جهت کنترل پایداری شیب داخلی مقطع موج شکن ارائه شده و با نتایج آزمایش های مدل فیزیکی مورد مقایسه قرار گرفته است