سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی داودی – دانشیار مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی
محمد خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمدفرید آستانه – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

استفادها ز مسلح کننده های ژئوسینتتیکی نیروی مقاومت توده خاک را از طریق تامین نیروی کششی افزایش تغییر شکل های افقی را کاهش و به دنبال ان پایداری کلی سازه های خاکی را افزایش میدهد دراین مطالعه به روش اجزا محدود با استفادها زنرم افزار plaxis 8.2 به تحلیل پایداری کناره رودخانه های مسلح شده با ژئوگرید با لحاظ نمودن تغییرات سطح آب دررودخانه و درساحل پرداخته شده است بدینمنظور مدل سازی بصورت قائم و شیب دار صورت گرفته است نتایج نشان داده است که با کاهش سطح آب ضریب اطمینان کاهش و تغییر مکان افزایش می یابد که درصد افزایش تغییر مکان افقی در حالت قائم بیشتر از حالت شیب دار است همچنین در حالت افت سریع سطح آب رودخانه پایداری کمتر از حالتی است که سطح آب رودخانه وکناره با هم پایین می آیند دراین تحقیق همچنین نشست قائمدر وسط ناحیه مسلح شده و خارج از آن بررسی شده است.