سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل نیاعمران – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، شرکت مهندسی مشاور مهتاب قدس، تهران
حامد مهدیلوترکمانی – کارشناس ارشد سازه، شرکت ژیان، تهران

چکیده:

سد مخزنی جگین اولین سد بتنی غلتکی RCC) در ایران است که مورد بهر هبرداری قرار گرفته است، لذا با توجه به کمبودتجربه در ایران برای ساخت، بهر هبرداری و رفتارسنجی این نوع از سدها، کنترل ایمنی و پایداری آن از اهمیت بسزاییبرخوردار است. در این تحقیق، از تحلیل استاتیکی و دینامیکی ( تاریخچه زمانی) برای کنترل پایداری سد جگین استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که سد جگین از لحاظ پایداری و ایمنی در شرایط خوبی قرار دارد و این سد در برابر بارهایاستاتیکی و دینامیکی پایدار و ایمن است.