سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شکری حبشی – دانشجوی آارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، گروه معدن، دانشکده فنی، د
جعفر عبداللهی شریف – استادیار، گروه معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

وجود آب زیرزمینی و سطوح شکستگی نقش مهمی در ناپایداری دیوارههای معادن روباز ایفا میکنند. در مقاله حاضر مطالعه سیستم شکستگیهای موجود در دیوارههای معدن تیتانیوم قرهآغاج ارومیه واقع در شمالغرب ایران و تاثیر آن بر پایداری محدوده نهایی این معدن موضوع پژوهش قرار گرفته است در گام نخست بلوک بندی تکتونیکی معدن بر اساس سیستم شکستگیهای اصلی موجود در گستره معدن انجام گرفته و سپس برداشت مختصات درزهها شامل شیب، جهت شیب، پرشدگی، بازشدگی، فاصله داری و … در هر کدام از بلوکهای تکتونیکی مد نظر قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده و تحلیلهای استریوگرافی در یال غربی این معدن وضعیت نسبتا نامطلوبی از لحاظ پایداری وجود داشته و ویژگیهای ژئومکانیکی سنگ آن را چهار سیستم شکستگی تحت تاثیر قرار دادهاند آه دو سیستم موجود پتانسیل ریزش گوهای را از خود به نمایش گذاشتهاند. بر این اساس در طراحی شیب پایدار معدن در این قسمت دقت آافی میبایست مبذول گردد.