سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال جلیلیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

درسالهای اخیر توجه بسیاری از محققین معطوف به پایداری در نظامهای بهره برداری کشاورزی شده است از این رو به منظور بررسی عوامل موثر برپایداری اکولوژیکی نظام کشاورزی گندم ـ چغندرقند پژوهشی درسال ۸۹ با استفاده از روش پیمایشی در استان آذربایجان غربی شهرستان نقده انجام شد رویکرد غالب پژوهش توصیفی ـ همبستگی می باشد دراین مطالعه از پارامترهای تولید محصولات زراعی مدیریت کود و مواد شیمیایی مدیریت بقایای گیاهی مدیریت آبیاری مدیریت مکانیزاسیون تنوع زیستی درآمدها و هزینه ها ویژگیهای اجتماعی فردی حرفه ای و دسترسی به خدمات فنی و رفاهی برای تعیین پایداری استفاده شد روایی پرسشنامه از طریق مشورت با اساتید و کارشناسان بررسی شد و میزان ضریب الفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ۰/۷۷ بدست آمد.