سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوائی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

با توجه به پیشرفت شهرها و صنایع، مخازن جزء تأسیسات ضروری شهری و صنعتی محسوب میشوند بطوریکه حفظ کارایی و عملکردمطممئن و صحیح انواع مخازن مایعات در مقابله با زلزلههای قوی محتمل الوقوع به منظور جلوگیری از خطرهای ثانویه و نیز جهت استفاده-هایی مانند تأمین نیازهای آبرسانی، بهداشتی، اطفاء حریق و همچنین برای نگهداری و ذخیره فرآوردههای نفتی و یا انبار نمودن ضایعاتواحدهای صنعتی بسیار حائز اهمیت است. امروزه تحلیل و طراحی این مخازن تحت تحریک زلزله یکی از موضوعات مهم طراحی برای مهندسین زلزله میباشد. در مهندسی زلزله معمولاً این سازهها تحت یک مولفه زلزله مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. یکی از مسائل مهمیکه در تحلیل سازههای درگیر با آب باید مورد توجه قرار گیرد بررسی اثرات اندرکنش آب و سازه در پاسخ زلزله میباشد در این مقاله با انتخاب یک نوع متعارف از مخازن مستطیلی و انجام مدلسازی در نرم افزارANSYS با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه، مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه زلزله و مقایسه نتایج آن با پاسخ مخزن تحت یک مولفه زلزله مورد بررسی قرار میگیرد. نتایجنشان میدهد پاسخ لرزهای مخزن تحت سه مولفه زلزله با پاسخ آن تحت زلزله یک مولفهای تفاوت دارد و همچنین اندرکنش آب و سازه می- تواند بر پاسخ سازه فوق تأثیر قابل توجهای داشته باشد