سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا یوسفی – اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف –
امید یونسی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی بقایای سورگوم دانه ای در کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه علف های هرز جو وحشی و گل گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت عصاره سورگوم(پنج سطح صفر، ۵،۱۰ ، ۲۵ و ۴۰ درصد) و نوع گونه علف هرز (۲ سطح) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره آبی بقایای سورگوم موجب کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه، علف های هرز مذکور گردید.همچنین در یک غلظت معیین عصاره علف هرز جو وحشی نسبت به گل گندم حساسیت بیشتری در کلیه صفات مورد بررسی نشان داد. بررسی حساسیت رشد ریشه چه و ساقه چه دو گونه مذکورنیز حاکی از حساسیت بیشتر ریشه چه در مقایسه با رشد ساقه چه می باشد.