سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر مظفری جویباری – کارشناس ارشد مهندسی سازه
عباس اکبرپورنیک قلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

رکوردهای حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشند که رفتار آنها را از سایر رکوردها متفاوت می سازد زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری درفرکانسهای بالا نسبت به حوزه دور میب اشند نگاشت این زلزله ها خصوصا زمانی که تحت انتشار گسلش قرارمیگیرند دارای پالسهای پریود بلند با دامنه بزرگ می باشند که اغلب درابتدای رکورد زلزله دیده می شود اثرجهت انتشار گسلش زمانی اتفاق می افتد که بردار انتشار جبهه گسیختگی به سمت سایت مور نظر بوده و سرعت گسیختگی تقریبا با سرعت موج برشی باشد آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران اشاره ای به زلزله های حوزه نزدیک نکرده است و طیف طرح ۲۸۰۰ بسیار نزدیک به طیف پاسخ زلزله های حوزه دور می باشد سه ساختمان ۳و۸هو۱۲ طبقه با مهاربندهای خارج از مرکز مدل شدها ند تحلیل طیفی وتحلیل دینامیکی غیرخطی روی مدلها انجام شده است.