سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سیدمحمد مرصعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
عیسی سلاجقه – استاد گروه سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای مبتنی بر تحلیل حساسیت بطور گستردهای در شناسایی خرابی سازهها مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله پاسخهای مورد استفاده در روشهای مبتنی بر تحلیل حساسیت میتوان به پاسخهای دینامیکی اشاره نمود. در این مقاله با بهکارگیری پاسخهای دینامیکی مودشکل و فرکانسو پاسخ از طریق آنالیز تاریخچه زمانی، شناسایی خرابی در سازه صورت میگیرد و جواب دقیق خرابی سازهای، طی فرآیند نیوتن رافسون بابهروزرسانی ماتریس حساسیت بدست میآید. به دلیل وجود نویز در پاسخهای اندازهگیری شده، روش رگولاریزیشن تیخونوف در حل مساله مورد استفاده قرار گرفته است. جهت ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، یک سازه گنبد دولایه دیاماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده ناشی از بررسی آن، نشان میدهد که روش ارائه شده یک روش موثر جهت پیدا کردن خرابی، با استفاده از پاسخ دینامیکی است