سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا قاسمپور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مهندسین مشاور فارساب صنعت
محمد نخعی – دکتری هیدروژئولوژی، دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدابراهیم یخشکی – دکتری منابع آب، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه ، بخشی از دشت وسیع گرگان – گنبد واقع در بین شهرهای گنبد کاووس، میینودشت وآزادشهر را به گسترش حدود ۲۷۴ کیلومتر مربع در بر می گیرد. در این بررسی، پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه، با داده های زمین شناسی و هیدرولوژیکی موجود، اقدام به شبیه سازی آبخوان با استفاده از مدلGMS6.5 گردید. تغیرات سطح آب با استفاده از آمار سطح ایستابی ۱۶ حلقه چاه پیزومتری موجود در منطقه مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تعیین پارامترهای آبخوان در اثنای فرآیند واسنجی مدل در شرایط جریان پایدار، اعتبار نتایج برای شرایط ناپایدار صحت سنجی شد. نتایج حاصل به صورت منطقه بندی پارامتر هیدرودینامیکی سفره ارائه و همچنین بیلان ماهانه و سالانه دشت برآورد گشته است.