سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم گودرزی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
نوذر سامانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
عطا شاکری – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

در این تحقیق مدل عددی آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز در قالب مدل MODFLOW به عنوان پیش نیاز جهت مطالعات آلودگی های عناصر سنگین ناشی از صنایع فعال در این شهرک تهیه گردیده است.پس از جمع آوری داده ها شبکه سه بعدی آبخوان در قالب تفاضلات محدود ساخته شد. شبکه ساخته شده با سلولهایی به ابعاد ۱۴۴×۱۴۸ متر شامل ۴۰ سلول در جهت افقی × و۲۵ سلول در جهت افقی Y ویک لایه درجهت Z می باشد. . سطح آب زیرزمینی در شهریور ماه ۱۳۸۶ برای شبیه سازی جریان در حالت ماندگار بکار گرفته شد. سپس مدل اجرا و با تنظیم هدایت هیدرولیکی در محدوده مورد مطالعه واسنجی شد و مقدارهدایت هیدرولیکی برای محدوده موررد مطالعه تعیین گردید. پس از واسنجی مدل در شرایط پایدار مدل برای ۸ ماه از مهر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۸۷ در شرایط ناپایدار اجرا و واسنجی گردید. در نهایت مقادیر بهینه پارامترهای K و SY به ترتیب ۱ و ۰٫۰۵Mm/dayM برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که زهکشهای احداث شده در اطراف شهرک حداقل در طول زمان شبیه سازی نه تنها آبخوان را زهکشی نمی کنند بلکه آبها وفاضلابها سطحی را به درون آبخوان تغذیه می کنند.