سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
آرش دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

با افزایش جمعیت شهرنشینی و رشد روزافزون سفرهای درون شهری سیستم حمل و نقل همگانی بخصوص از نوع اتوبوس مورد توجه بیشتری قرارگرفت مهمتری جز در این سیستم حمل ونقلی ایستگاه های اتوبوس می باشد که با توجه به نوع عملکرد و تاثیرشان برتصادفات جز نقاط حادثه خیز شهری می باشند لذا به دلیل تمرکز تصادفات و هزینه های تحمیلی ناشی از آن درمحدوده ایستگاه های اتوبوس دراین تحقیق با استفاده از مطالعات و تحقیقات گذشته و پارامترهایی که تاثیرشان برایمنی این محدوده ها مشخص گردیده است و همچنین با کمک روش تحلیل سلسله مراتبیAHP پارامترهای موثربرتصادفات درمحدوده ایستگاه ها را ارزیابی و اولویتبندی گردید تا بتوان با بهبود و یا اصلاح آنها تصادفات و هزینههای تحمیلی آن را کاهش داد.