سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم جعفری – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
داوود زارع – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
اکبر قاضی فرد – دکترای مهندسی عمران و محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفها

چکیده:

تعیین تراوایی توده سنگ معمولا ب هوسیله آزمای شهای برجا صورت م یگیرد. برای تعیین خواص نفوذپذیری سن گه ا آزمایش لوژان ب هعنوان یکی از متداو لترین آزمای شهای صحرایی مورد استفاده قرار م یگیرد. با توجه به داد ههای حاصل از این آزمایشو تعبیر و تفسیر آ نها و همچنین در نظر گرفتن ویژگ یهای مغز ههای حاصل از حفاری م یتوان رفتار هیدرولیکی سن گها و نفوذپذیری آ نها را مورد تفسیر قرار داد. هدف از ارائه این مقاله بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر نفوذپذیری و تزری قپذیری تودهسنگ ساختگاه سد کارون ۴ است. سد و نیروگاه کارون ۴ در فاصله ۱۸۰ کیلومتری جنو بغربی شهرستان شهرکرد در استانچهار محال و بختیاری واقع شده است. محور سد در کیلومتر ۶۷۰ از مصب رودخانه کارون و در پا یی ندس ت محل تلاقی رودخانه ارمند و بازفت جانمایی شده است. با توجه به داد ههای حاصل از گمان ههای اکتشافی م یتوان درک بهتری از شرایطزمی نشناسی ساختگاه مذکور ب هدست آورد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات صحرایی ب هدس ت آمده ا ز انداز هگیر یها یژئوتکنیکی و آزمای شهای برجا خصوصیات زمی نشناسی مهندسی ساختگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سعی شده است ارتباط منطقی بین پارامترهای مورد بررسی ارائه شود