سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بررسی اثر عمق شخم و سرعت پیشروی بر پارامترهای مرتبط با عملکرد کششی تراکتور یونیورسال(U650) با ۴۹ کیلووات قدرت اسمی موتور بطوریکه یک گا وآهن برگردان دار سه خیشه را در سه عمق(۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتی متر) و در سه سرعت(۳/۹۲، ۴/۴۶ و ۴/۹۲ کیلومتر بر ساعت) اندازه گیری و ثبت گردید. در این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۹ تیمار در سه تکرار، پارامترهای عملکردی شامل لغزش ، مصرف سوخت و ظرفیت مزرعه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که عوامل سرعت پیشروی و عمق شخم اثر معنی داری بر مصرف سوخت، ظرفیت مزرعه ای و لغزش در سطح احتمال ۱ درصد دارند. اثر متقابل سرعت پیشروی و عمق شخم بر میزان مصرف سوخت و لغزش در سطح احتمال ۵ درصد و بر ظرفیت مزرعه ای در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی داری دارند. با افزایش عمق شخم، ظرفیت مزرعه ای کاهش، مصرف سوخت و لغزش افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرعت، ظرفیت مزرعه ای افزایش، مصرف سوخت ولغزش کاهش می یابد. با توجه به نتایج آزمایش فو ق برای افزایش ظرفیت مزرعه ای و کاهش سوخت مصرفی عمق شخم ۱۵ سانتیمتر و سرعت پیشروی ۴/۹۲ کیلومتر بر ساعت پیشنهاد می شود.