سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ساقی – دانشجوی دکتری عمران- آب دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه آز

چکیده:

دینامیک سیالات محاسباتی، یکی از روشهای مناسب جهت بررسی پدیده های هیدودینامیکی و از آن جمله شکست سد می باشد که در مقایسه با روشهای دیگری همچون روشهای آزمایشگاهی و تجربی دارای مزایای مختلفی می باشد. از جمله این مزایا می توان به کم هزینه بودن و امکان تکرار آن در شرایط مختلف، بدون صرف هزینه اشاره نمود. هدف از این تحقیق، بررسی پارامترهای مختلف عددی ش امل انتخاب انواع شبکه بندی جهت گسسته سازی محدوده مورد مطالعه شامل استفاده از تکنیک متمرکز نمودن شبکه در قسمتی از محدوده مورد مطالعه و یا استفاده از شبکه های مستطیلی با نسبت ابعاد مختلف، ، نحوه اعمال شرایط مرزی بخصوص در مورد فشار، بررسی تأثیر حل و یا عدم معادلات حاکم در محدوده هوا و در نهایت بررسی اثر اعمال آشفتگی در پدیده شکست سد می باشد. در این تحقیق، مدلسازی عددی شکست سد با استفاده از کد عددی تهیه شده توسط نرم افزار ویژوال فرترن انجام گردید. در کد مورد نظر، معادلات ناویر- استوکس به عنوان معادلات حاکم در نظر گرفته شده و با استفاده از روش حجم محدود، گسسته سازی و سپسس با استفاده از الگوریتم سیمپل حل گردید . جهت مدلسازی سطح آزاد نیز از روش یانگز که یکی از روشهای موسوم به روش حجم سیال می باشد، استفاده گردید. در نهایت اثر هر یک از پا رامترهای عددی در میزان دقت نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است.