سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساناز تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ارومیه
جبرائیل رزمجو – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
یونس کریم پور – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
بهرام ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi (L.) به عنوان یک گونه چند خوار برای غلات مطرح است. در این مطالعه پارامترهای زیستی شته برگ یولاف روی شش لاین جو انتخابی به نام های SICH3.80 (لاین ۱)، QB813 (لاین ۲)، P.STO/3 (لاین ۳)، Lignee527 (لاین ۴)، WI2269 (لاین ۵) و Arda/MOROC975 (لاین ۶) از ۴۰ لاین مورد مطالعه نسبت به شته R .padi در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی بررسی شد. آزمایشات و پرورش کلنی شته در اتاقک رشد در دمای ۱ ± ۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۵ ± ۶۰ درصد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی انجام شد. آزمایش غربال سازی بر اساس میانگین تعداد شته انجام گرفت و پارامتر های رشد جمعیت شته مزبور روی ۶ لاین انتخابی اندازه گیری گردید. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) شته برگ یولاف روی لاین ۶ به دست آمد، به طوریکه میزان rm از ۱۶۸/۰ (ماده/ماده/روز) روی لاین شماره ۱ تا ۲۹۱/۰ در لاین شماره ۶ در نوسان بود. بیشترین و کمترین مقدار نرخ خالص تولید مثل (R0) به ترتیب به میزان ۰۷/۴۲ و ۹۴/۱۰ در لاین های ۶ و ۱ مشاهده گردید. مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) شته در لاین ۶ حدود ۳۷/۲ و در لاین ۱، ۱۰/۴ روز بود. همچنین سایر پارامتر های رشد جمعیت بر روی این لاین ها با استفاده از روش جک نایف ارزیابی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که به ترتیب لاین های ۶ و ۱ به عنوان حساس ترین و مقاوم ترین لاین جو نسبت به شته برگ یولاف می باشند