سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آذرافزا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد
ابراهیم اصغری کلجاهی – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه تبریز
محمد رضا مشرفی فر – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

در اجرای پروژههای مهندسی، قبل از احداث سازهها، لازم است ساختگاه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بررسی ساختگاه شامل مطالعات سطحی و زیرسطحی میباشد. که بصورت آزمونهای برجا و آزمایشگاهی انجام میپذیرد. آزمونهای برجا به دلیل آنکه در شرایط طبیعی و واقعی زمین انجام میشوند،هم از نظر اندازه، جهت و نحوه توزیع تنشهای موجود و هم از نظر ناهمگنیهای ساختی و بافتی خاکها و سنگها، ارزیابی دقیقتری از شرایط زمین را دارند. پرسیومتری یکی از آزمایشات برجا میباشد که گستره بزرگتری از زمین را مورد آزمایش قرار داده و همچنین در انواع مختلفی از خاکها و سنگها کاربرد دارد. مدول تغییرشکل و پارامتر مقاومتی جزء مهمترین ویژگیهای خاکها و سنگها میباشد. هر چه قدر میزان پارامترها دقیقتر باشد، محاسباتی از جمله تعیین ظرفیت باربری و کنترل نشست با دقت بالایی اندازهگیری می شود،ضمنا باعث افزایش ضریب اطمینان برای سازه مورد نظر میگردد. در این مطالعه، از نتایج آزمون پر سیومتری که در فاز ١۴ عسلویه جهت احداث پالایشگاه انجام گردیده، استفاده شده است. و در ادامه، نتایج آزمایشهای پرسیومتری بررسی شده و تغییرات مدولهای تغییرشکل و پارامتر مقاومتی نسبت به عمق تحلیل شده است.آزمایش پرسیومتری انجام گرفته،در گمانه های ۵۴- BR ، BR-۶،BR-٧،BR-٨،BR-١١،BR-١٧،BR-٢٨،BR-٣٠،BR-٣٣،BR-٣۶،BR-۴٢،BR-۴٣ نشان دهنده این است، که مدول الاستیسته اغلب مقاطع به علت تراکم بالای خاک، بالا میباشد،همچنین مدول الاستیسته مربوط به مارنها نیز مقادیر بالایی را نشان میدهد. مدول الاستیسته مربوط به اعماقی که دارای قلوهسنگ و بولدر میباشد و مصالح سنگی زیادتری دارند، مقدار بسیار بیشتری نسبت به سایر اعماق در گمانههای مشابه نشان میدهد.بیشترین مقدار مدول الاستیسیته مربوط به گمانههای ۵۴ – BR- BR-٨،BR-١٧،BR-٣۶ خصوصا در مقاطعی که دارای خاک درشتدانه و قلوهسنگ و بولدر هستند،میباشد. بنابراین، بالا بودن مدول الاستیسته منجر به افزایش مقاومت برشی و نهایتا بالا رفتن ضریب اطمینان میگردد.