سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
سادات هاشمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

امروزه تعیین میزان تاثیر عناصر آب و هوا برروی فیزیولوژی انسان و مشخص نمودن شرایط آسایش انسان دربرنامه ریزی زمانی مناسب جهت بازدید از جاذبه های توریستی از اهمیت زیادی برخوردار است دراین پژوهش جهت ارزیابی اقلیم گردشگری استان اصفهان از ۱۱ ایستگاه سینوپتیک درمحدوده استان و بکارگیری شاخص PET از پارامترهای اقلیمی متوسط دمای خشک متوسط رطوبت نسبی متوسط سرعت باد متوسط فشار بخار و میزان ابرناکی طی دوره آماری چهارده ساله ۱۹۹۲-۲۰۰۵ و جهت پهنه بندی و تهیه نقشه های شرایط اقلیم گردشگری استان اصفهان درمحیط GIS از روش کریجینگ استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان میدهد که مناطق شمالی و شرقی استان در ماه های اوریل و اکتبر مناطق حاشیه غربی داران درماه های ژوئن ژوئیه و اوت ودیگر مناطق استان در ماه های مه و سپتامبر دارای شرای ط مناسب گردشگری می باشند و شرایط اقلیمی ایستگاه های مورد مطالعه درماه های ژانویه و فوریه و دسامبر ماه های سرد سال و درماه های ژوئن و ژوئیه و اوت ماه های گرم به جزء داران به سمت نامطلوب سوق پیدا می کنند