سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن افروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده عل
حسین محمدزاده – و عضو هیئت علمی،،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

شناسایی و تهیه نقشه پهنهبندی مناطق آسیب پذیر آبخوان، یعنی مناطقی که امکان نفوذ و پخش آلایندهها ازسطح زمین به سیستم آب زیرزمینی وجود دارد، یک ابزار مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آلودگ ی منابع آب زیرزمینی میباشد. روشهای مختلفی برای ارزیابی آسیب پذیر آبخوان وجود دارد که به طورکلی به سه گروه اصلی یعنی روشهای آماری، روشهای ریاضی و روشهای شاخص همپوشانی تقسیم بندی می شوند. دراین مقاله، جهت تهیه نقشه پهنهبندی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان از توابع مرکزی استان چهارمحالوبختیاری، روش دراستیک ،(DRASTIC) یکی از کاربردیترین روشهای همپوشانی، بکار گرفته شده است. نقشه پهنه بندی آسیبپذیری آبخوان دشت، حاصل از تلفیق نقشههای رستری هفت گانه پارامترهای مدل دراستیک (عمق آبزیرزمینی، تغذیه، محیط آبخوان، نوع خاک، توپوگرافی، اثر منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) در محیط GIS نشان میدهد که شاخص دراستیک بین ۱۰۰ تا ۱۷۸ متغیر بوده و بترتیب در حدود ۱۰ ،۲۸ ،۳۵و۱۸ ۱۸ درصد از سطح منطقه دارای آسیب پذیری کم، کم تا متوسط، متوسط تا زیادوزیادمی باشد.