سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

غلامعلی خمر – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علیرضا صفری سلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری،
جواد محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حسین غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

فضاهای آموزشی یکی از مهمترین کاربریها در سطح شهر محسوب می شود؛ که فضای قابل توجهی را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت آن نیاز به توجه بیشتری دارند؛ از سوی دیگر رشد سریع جمعیت شهرنشین و بالا بودن نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و قرار گرفتن جمعیت در پایین هرم حاکی از افزایش جمعیت جوان که توجه به آموزش را جدی می نماید. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی موقعیت مدارس ابتدایی نسبت به کاربری های دیگر در سطح شهر و اولویت بندی مناطق برای احداث مدارس جدید در شهر زابل است. شیوه کار در این پژوهش، ترکیبی از روش های کتابخانه ای، میدانی و تحلیلی است؛ که برای این منظور از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمده، حاکی از آن است که در مجموع فاصله کاربری آموزشی با کاربری دیگر شهری رعایت شده است ولی از نظر دسترسی و توزیع مدارس در وضعیت مطلوبی نیست و به درستی مکان گزینی نشده است و در انتها با تلفیق لایه ها، مناطقی که نیاز به احداث مدارس جدید دارد اولویت بندی گردیده است.واژه