سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عظیم صابری – کارشناس ارشد سنجش از دوروgis
کاظم رنگزن – دکتر دورسنجی عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد نگاهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسفندیار دهقانیان – کارشناس ارشدسنجش ازدور و GIS

چکیده:

انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایدار برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان، از دیدگاههای مختلف می باشد. از آنجا که مکانیابی نیاز به اطلاعات و اهمیت زیادی دارد، حجم بزرگی از اطلاعات جزئی برای معرفی مکانهای مختلف باید جمع آوری، ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند صورت پذیرد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تدوین بانک جامع اطلاعات مکانی مدارس شهر اهواز، وضعیت دسترسی تمامی مناطق شهر بر طبق استانداردهای موجود بررسی شده و پس از تعیین مناطق کمبود و با در نظر گرفتن سایر عوامل شهری موثر در مکانیابی مناطق آموزشی جدید مانند نزدیکی به معابر اصلی شهر، پارکها و فضای سبز و فضاهای ورزشی و فاصله از صنایع عمده آلوده کننده، پمپ بنزینها، بیمارستانها و مراکز تجاری و نظامی و مراکز آموزشی موجود و در نظر گرفتن کاربریهای مناسب، نسبت به تعیین مناطق دارای پتانسیل مناسب برای گسترش فضاهای آموزشی اقدام گردد. سپس برای هر کدام از عوامل تاثیرگذار در مکانیابی مراکزآموزشی لایه هایی تهیه گردید و برای هر یک از لایه ها با توجه به عامل فاصله و زمان، وزندهی صورت گرفت. سپس از ترکیب و تحلیل تمامی لایهها با یکدیگر به روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) موقعیت فعلی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسبترین مکانها برای تاسیس مدارس پیشنهاد شد. نتیجه این مطالعه برای شهر اهواز ۵ منطقه بدست آمد که مناطقی که به آن کد ۱ اختصاص داده شد مناطقی هستند که دارای کمترین اولویت جهت احداث مدارس جدید میباشند و مناطقی که کد ۵ به آنها اختصاص داده شده است دارای بیشترین اولویت در احداث مدارس جدید می باشند