سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین محمدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
حبیبه علائی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

با توجه به نرخ فزاینده تغییر و تحولات در حوزه های علمی، اقتصادی و اجتماعی، نظام آموزشی در صورتی اثر بخش و کارآمد خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی تحت آموزش خویش را به دانش، مهارت و ویژگی های کار آفرینان تجهیز و روحیه کارآفرینی را در آنها پرورش دهد. در این زمینه، برخورداری مدیران مدارس از این ویژگیها، زمینه ساز پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در نظام آموزشی است. در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن در مقاطع سه گانه ( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) شهر بیرجند پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران زن مقاطع سه گانه مدارس شهر بیرجند می باشد، که ۵۷ نفر از این مدیران زن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند. یافته های توصیفی پژوهش نشان میدهد که در بین ویژگی های کارآفرینی مدیران زن، ریسک پذیری بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است. یافته های استنباطی پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های شخصیتی (خلاقیت؛ استقلال طلبی، ریسک پذیری، توفیق طلبی، تحمل ابهام و مرکز کنترل درونی) با کار آفرینی مدیران زن رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می ده که بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران زن مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود ندارد.