سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و
مهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیارگروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و
پونه ابراهیمی – استادیار مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

فلاونوئیدها به خاطر دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی نقش برجسته ای در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سرطان داشته و به همین دلیل تمایل روزافزونی به بررسی ترکیبات فنولی وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه محتوای فنول کل (به روش فولین سیوکالتئو) و فلاونوئید اصلی انگور، کوئرستین (توسط HPLC) در چهار رقم انگور (عسگری، خلیلی، کشمشی و شاهرودی) و محتوای آن ها در اندام های برگ، شاخه و ریشه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط یکسان، میزان فنول کل در برگ و ریشه ارقام مختلف، تفاوت معنی داری نداشت اما فلاونوئید کوئرستین در برگ و شاخه ارقام مختلف اختلاف معنی دار ( ۰/۰۵>p) نشان داد. در رقم عسگری و پس از آن خلیلی بیشترین میزان کوئرستین در برگ نسبت به دو رقم دیگر اندازه گیری شد. با وجود این که در رقم شاهرودی کمترین میزان کوئرستین برگ تخمین زده شد ولی در ساقه بیشترین میزان مربوط به این رقم بود. نتایج این بررسی نقش عوامل ژنتیکی را برجسته می سازد. باتوجه به مقدار زیاد کوئرستین تخمین زده شده در برگ و ساقه ارقام انگور مطالعه شده و تولید وسیع انگور در جهان به نظر می رسد که استخراج کوئرستین از برگ و ساقه این گیاه بتواند در تولید این متابولیت ثانویه گرانبها سود اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.