سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ایران منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد کرمان- کارشناسی ا

چکیده:

سرریزهای جانبی از سازه های با اهمیت در سیستم های انتقال آب می باشند. از جمله موارد متعدد استفاده از سرریزهای جانبی می توان به بکارگیری این سازه ها در کانال های آبرسانی به منظور انشعاب جریان و کنترل سطح آب اشاره نمود، بنابراین بررسی جریان در سرریزهای جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از ابتدای این قرن جریان در سرریزهای جانبی توسط افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و معادلات مختلفی برای تعیین ضریب تخلیه این سرریزها پیشنهاد شده است، اما با این وجود کاربر نمی داند که برای هر مسئله در نظر گرفتن کدام شرایط نتایج مطلوبتری را می دهد. در این مقاله معادلات ارائه شده توسط محققین مختلف و یک رابطه تجربی جهت محاسبه ضریب تخلیه سرریزهای جانبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است که نتایج بدست آمده نشان می دهد معادله حاصل از بررسی های تجربی از دقت بیشتری برخوردار می باشد.