سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد شاکر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر نوع کمباین و سرعت دورانی استوانه کوبنده برتلفات و ضایعات گندم درحین برداشت بررسی گردید از طرح آماری کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کا مل تصادفی در سه تکرار و از آزمون دانکن برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد نوع کمباین درچهار سطح کمباین نیوهلند، کمباین کلاس، کمباین جاندیر ۹۵۵ و کمباین جاندیر ۱۱۶۵ به عنوان کرت اصلی و سرعت دورانی استوانه کوبنده در سه سطح ۶۵۰، ۷۵۰ ، ۸۵۰ دور در دقیقه به عنوان کرتهای فرعی انتخاب گردید آزمایش در مزارع گندم کشاورزان در سطح استان اجرا شد درهر تیمار فاکتورهای زیر اندازه گیری و ارزیابی گردید. تلفات قبل از برداشت طبیعی ، تلفات شانه برش، تلفات واحد کوبنده، تلفات واحدجداکننده و تمیز کننده و تلفات کلی، تلفات کیفی، سرعت پیشروی ظرفیت مزرعه ای کمباین و عملکرد محصول اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که سرعت پیشروی کمباین های مورد ارزیابی درمزرعه درمحدوده سرعت توصیه شده ۲/۵ تا ۳ کیلومتردر ساعت نبود بیشترین ظرفیت مزرعه ای مربوط به کمباین کلاس با ۱/۰۲ هکتاردرساعت بود و پس از آن به ترتیب کمباین های نیوهلند جاندیر ۱۱۶۵ و جاندیر ۹۵۵ با مقادیر ۰/۸۱ و ۰/۶۲ و ۰/۲۶ هکتار در ساعت قرا رداشتند بیشترین تلفات کیفی درکمباین جاندیر ۱۱۶۵ با ۵/۵۷ درصد و کمترین آن درکمباین کلاس با ۳/۶۹ درصد قرار داشت