سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین مرادی – بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بخت
فرزانه رضوی – بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بخت

چکیده:

در استان چهارمحال وبختیاری انگور دارای اهمیت خاصی بوده و در سطح گسترده ای کشت می گردد. در حال حاضر عسگری رقم غالب انگور در این استان است، با توجه به معایب این رقم لازم است که رقم برتر از لحاظ کیفیت و حمل ونقل که در عین حال در شرایط اقلیمی منطقه زودتر نیز برسد، جایگزین آن گردد. در تحقیق حاضر رقم عسگری با ارقام مرغوب انتخاب شده از سایر نقاط کشور که اکثرا ارقامی زودرس یا میان رس می باشند از لحاظ عملکرد کیفی وکمی مقایسه شدند. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۱۵ رقم (تیمار) انجام شد. ارقام از لحاظ میزان محصول دارای تفاوت بسیار معنیداری بودند. رقم بیدانه سفید در رتبه اول قرار داشت و با ارقام پرلت، عسگری، شاهانی سیاه، سیاه سردشت و حسینی قرمز فاقد تفاوت معنیدار بود. ارقام خلیلی قرمز، خلیلی سفید، فخری، گزندایی و بیدانه قرمز نیز با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند و در یک کلاس قرار گرفتند. ارقام شاهانی سفید و حسینی سفید کمترین میزان عملکرد را داشتند. زودرسترین رقم خلیلی سفید بود و پس از آن ارقام رد فلیم و پرلت قابل برداشت شدند. از نظر میزان مواد جامد محلول (TSS) رقم خلیلی قرمز با متوسط ۲۳/۳ درجه بریکس بیشترین و ارقام حسینی قرمز و عسگری با TSS حدود ۱۷/۵ کمترین میزان مواد جامد محلول را داشتند.