سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرعلی سیدمعصومی خیاوی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مشکین شهر
الناز آذرتاج – دانشجوی رشته مهندسیمنابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
علیرضا اصغری – هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر
سیدیعقوب سیدمعصومی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

افزایش عملکرد یکی از اهداف مهم اصلاح پنبه است برنامه ریزی یک برنامه اصلاحی درجهت بهبود عملکردمستلزم شناخت طبیعت و روابط بین صفات مختلف موثربرعملکردمی باشد به منظور آگاهی از میزان تنوع عملکرد برخی از ارقام پنبه آزمایشی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارت کرار درپارس آباد مغان انجام شد بذور ارقام مورد بررسی قبل از کاشت با سموم قارچ کش ضدعفونی گردید و درتاریخ اول خردادماه مورد کشت قرار گرفتند دراین طرح صفات زودرسی تعداد غوزه ارتفاع بوته عملکرد کل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. نتایج ح اصل از تجزیه واریانس نشان داد کهاختلاف بین ارقام درتمامی صفاتمورد بررسی بجز صفت ارتفاع بوته معنی دار بوده و با توجه به مقایسات میانگین از طریق آزمون دانکن مشخص شد که ارقام تاشکند و Beli Isovar به ترتیب با متوسط عملکرد کل ۴۹۳۳ و ۴۸۹۹ کیلوگرم درهکتار بیشترین میزان عملکرد وش را به خود اختصاص دادندو نسبت به رقم تجارتی منطقه ورامین برتری خوبی نشان دادند.