سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نورووز مراداصغرلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مکاتبه کننده
رضا علیمردانی – استاددانشگاه تهران
سعید مینایی – استاددانشگاه تربیت مدرس
علیمحمد برقعی – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

در این پژوهش عملکرد دو سامانه کنترل کشش مکانیکی و الکترونیکی خودکار در تراکتور مسی فرگوسن مدل ۳۹۹در شرایط مزرعه ای ارزیابی و مقایسه شد. تاثیر دو نوع سامانه کنترل (سامانه کنترل مکانیکی موجود بر رویتراکتور و سامانه کنترل الکترونیکی) در چهار سرعت پیشروی و سه مقدار کشش تنظیمی بر درصد لغزش، مصرف سوخت، نیروی فشاری در ساق وسط و عمق کار با بکارگیری آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی با سه تکرار در مزرعه شرکت تراکتور سازی تبریز با خاک شنی لومی بررسی گردید. نتایج آزمون مزرعه ای نشان داد که میانگین درصد لغزش و مصرف سوخت در حالت کنترل الکترونیکی درمقایسه با حالت مکانیکی کاهش معنی دار داشت. نیروی فشاری در ساق وسط و عمق کار در سامانه الکترونیکی نسبت به سامانه مکانیکی کاهش یافت و این امر به کاهش درصد لغزش و مصرف سوخت منجر شد. به طور کلیبا افزایش سرعت پیشروی و کاهش مقدار کشش تنظیمی، مصرف سوخت کاهش یافت. درصد لغزش چرخ هایمحرک برای سامانه الکترونیکی در تمامی تیمارها زیر ۲۰ % بود در حالی با سامانه مکانیکی، درصد لغزش به ۳۹ درصد نیز رسید