سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد ناصرقدیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

منظور بررسی و مقایسه عملکرد تعداد ۲۰ لاین برتر کلزای زمستانه به همراه ارقام اکاپی ، زرفام ، اپرا و اس ال ام ۰ در شرایط آب و هوایی سرد ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی آزمایشی در سالهای ۸۷ -۸۶ و۸۸-۸۷ اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو سال نشان داد که بین سالهای آزمایش اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه مشاهده نگردید ولی از نظر تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% دیده شد. بین ارقام و لاین ها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% و از نظر تعداد غلاف % در بوته در سطح ۵% وجود داشت. اثر متقابل رقم و سال بر عملکرد دانه ، تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال ۱ % بسیار معنی دار بود.مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد دانه را رقم ۰۴۶SLM و لاین های ۳-۱-۲-۴۳-k، ۲-۲-۲-۱۴،۱-۲-۲-۱۵ به ترتیب با عملکرد های ۴۱۸۷ ، ۳۶۷۷ ، ۳۴۳۶ و ۳۳۲۳ کیلوگرم در هکتار تولید کردند. کمترین عملکرد دانه مربوط به لاین های ۱-۱-۴-۴ ، ۲-۲-۱-۳-k،۱-۱-۱-۴ به ترتیب با عملکرد های ۱۷۱۲ ، ۱۵۹۴ و ۱۰۶۵ کیلوگرم در هکتار بود.