سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جعفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهرداد محلوجی –

چکیده:

دراین آزمایش تعداد۹ لاین امیدبخش جو ابی مناطق سرد که درآزمایشات به نژادی عملکردهای بالاتری نسبت به سایر لاین ها داشته اند همراه ارقام ماکویی و بهمن به عنوان شاهد درمزرعه یکی از کشاورزان شهرستان چادگان طی سال زراعی ۸۸-۸۷ کشت شدند لاین ها و ارقام مذکور درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درکرتهایی به مساحت ۲۴ متر مربع فاصله خطوط ۲۰سانتی متر و تراکم بذر۴۵۰دانه درمترمربع کشت و مورد بررسی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعدادسنبله درواحد سطح وزن هزاردانه شاخص برداشت روز تا سنبله دهی روز تارسیدگی فیزیولوژیک وارتفاع بوته درسطح ۱درصد عملکرد بیولوژیک وعملکرد دانه ژنوتیپ های مورد آزمایش درسطح ۵ درصد اختلافمعنی داری داشته و تعداد دانه درسنبله آنها اختلاف معنی داری نداشت لاین CB83-4 بالاترین عملکرد دانه شاخص برداشت درمیان لاین های مورد بررسی را داشت ولی میانگین عملکرد دانه آن با لاین CB84-10 ورقم بهمن شاهد تفاوت آماری معنی داری نداشت از میان اجزای عملکرد تعدادسنبله درواحد سطح بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه و بیوماس داشت