سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود ضیاء علی نسب پور – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
غلامعلی حسین زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله عملکرد چهار روش مختلف تفریق، تحلیل واریانس، همبستگی و تحلیل مؤلفههای مستقل را که برای تحلیل تصاویرfMRI بکار میروند، با یکدیگر مقایسه کردهایم. در ابتدا برای بررسی میزان تشخیصهای غلط این روشها، معیار دقت تشخیص معرفی شده و نتیجه اعمال روشهای تحلیل روی چهار دسته تصاویر حالت استراحت در نمودار دقت تشخیص نشان داده شدهاند. در مرحله بعد توانایی هر روش در یافتن مناطق فعال معلوم در داده شبیهسازی شده بررسی شده است و حساسیت روشهای مختلف، در نمودارهای حساسیت بر حسب کنتراست نشان داده شدهاند. این نمودارها نشان میدهد که روش همبستگی از بقیه روشها حساسیت بیشتری داشته و روش تحلیل واریانس کمترین حساسیت را داشته است. روش تحلیل مؤلفههای مستقل از نظر حساسیت، عملکرد بهتری نسبت به روشهای تفریق و تحلیل واریانس داشته است. نمودار دقت تشخیص نشان میدهد که کمترین تشخیص غلط را روش تحلیل واریانس و بیشترین تشخیص غلط را روش تحلیل مؤلفههای مستقل داشته است.