سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امان ا… سلیمانی – عضو هیأت علمی بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

در یک بررسی تعداد ۱۵ رقم خیار (Cucumis sativus L.) در شرایط گلخانه در منطقه جیرفت در طی سال زراعی ( ۸۵-۱۳۸۴) بدون استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی ارزیابی گردید. رقم RS 189 I SINA F1 (رقم رایج منطقه) به عنوان تیمار شاهد انتخاب شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. هر پلات شامل ۲۰ بوته بود و آماربرداری از ۶ بوته میانی انجام پذیرفت. صفاتی نظیر عملکرد و تعداد میوه در واحد سطح (مترمربع)، عملکرد در فصل سرما در واحد سطح، قطر و طول نهایی بوته، طول و قطر میوه اندازهگیری و مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد و تعداد میوه در واحد سطح (مترمربع)، قطر نهایی ساقه و طول میوه، در سطح ۱% و از لحاظ عملکرد در فصل سرما در واحد سطح در سطح ۵% اختلاف معنیدار وجود دارد. بیشترین عملکرد مربوط به رقم E3215516 به میزان ۲۱/۴۶ کیلوگرم در مترمربع بود. از لحاظ طول نهایی ساقه و قطر میوه اختلاف معنی داری بین ارقام مشاهده نگردید.